Archív blogu

utorok 30. septembra 2014

Úvodné slovo

Ahoj,


ideš sa pripraviť na 
sviatosť Birmovania 
Je to už štvrtá sviatosť, ktorú ideš prijať. 

Prijal si už 
Krst
Eucharistiu
(i sviatosť Zmierenia)

Pýtaš sa: prečo až teraz? Otázka je na mieste. Ak sa totiž nejaký dospelý človek stáva kresťanom, tak prijíma v jednej slávnosti tri sviatosti


Krst, Birmovanie a Eucharistiu 
(Sviatosť zmierenia nie, lebo krst priamo zmýva všetky hriechy)

Cirkev ich časovo oddelila z pedagogického dôvodu, aby pokrstený kresťan mal nové príležitosti uvedomovať svoj nový život v Bohu. 

Aj dieťa, keď sa narodí, živý sa spočiatku živý len materinským mliekom (Krst), neskôr začne prijímať pevnejší pokrm (Eucharistia), v ktorom rastie a napokon sa príde čas a stáva dospelým silným človekom (Birmovanie). 

Sviatosť Birmovania 
sa teda prijíma ako 

osobitný dar Ducha Svätého, ktorým sa stávame dospelými kresťanmi, schopnými šíriť a brániť vieru slovom a skutkom. (KKC 1285)

Tak vám všetkým prajem krásnu prípravu, aby ste sa otvorili Božím darom a mohli s Ním prežívať krásny život.don Pavol Grach, SDB
  zodpovedný za vašu prípravu             

Pravidlá

 • Stretávame sa každý utorok od 19,00 do 20,30. Vyžaduje sa presná dochádzka na stretnutia.
 • Príprava na sviatosť birmovania spočíva v týchto oblastiach: 

  • sviatostná (účasť na sv. omšiach v nedele, v prikázané sviatky a na mesačnej birmovaneckej omši, minimálne tri spovede - Vianoce, Veľká noc a pred sviatosťou birmovania, ponúk však bude viac) 
  • vedomostná (aktívna účasť na stretnutiach, čítanie predpísaných textov, poznanie základných modlitieb naspamäť, poznanie preberaného učiva, zloženie záverečnej skúšky)
  • morálna (slušné správanie na príprave i v škole a v bežnom živote, napr. dvojka zo správania v škole alebo trestno právne priestupky riešené políciou vylučujú z kurzu)
  • cirkevná - budujúca spoločenstvo (ponuky voľnočasových aktivít )

 • Z kurzu vylučuje: Opakujúca sa neospravedlnená neúčasť a nezáujem o nahradenie si stretnutia; pasívna účasť na stretnutiach a totálne nedostatočné vedomosti evidentne spôsobené slabým záujmom, neslušné správanie sa na príprave alebo mimo nej.
 • Ak v ktorejkoľvek oblasti máš nejaký problém, neváhaj o ňom povedať čím skôr. Po zvážení sa takmer vždy dá nájsť nejaké riešenie.Omša pre Birmovancov č.1 (30 september)

Začíname v znamení sv. Hieronyma 

Milí birmovanci,
už dávno bolo rozhodnuté, že naša prvá sv. omša bude práve v utorok 30. septembra. Je to deň, kedy  si v Cirkvi pripomíname sv. Hieronyma. Keď som sa tak nad tým zamyslel v súvislosti s vami, veľmi ma to oslovilo, a verím, že to osloví aj vás.

1.  My kresťania si ctíme naše osobnosti, spomíname na ne, venujeme im špeciálne dni, aby sme sa nimi povzbudili. Lebo tieto osobnosti sú nám osobitným príkladom. Mnohé z nich sú nám ďaleké rokmi a prostredím, v ktorom žili, ale keď si priblížime ich život, zrazu zbadáme, že nám môžu byť veľmi blízke. 
2. Sv. Hieronym je od nás veľmi vzdialený, ale predsa a j veľmi sympatický svojou životnou cestou. Narodil sa okolo roku 340 v Dalmácii, ale keďže pochádzal z pomerne bohatej rodiny poslali ho študovať do Ríma. Naučil sa výborne latinsky a grécky, čo boli dva najdôležitejšie jazyky pre štúdiá, stal sa vynikajúcim rečníkom. Chodil v Ríme aj na bohoslužby, ale napokon ho strhol zlý príklad jedného jeho učiteľa a dal sa na ľahkomyselný život.
3. Ale predsa v jeho vnútri boli zasiate semená výchovy z domu a postupne, postupne si uvedomil, že ľahkovážny život nikde nevedie. Opustil Rím a odišiel do iného prostredia. Niekedy je to v živote tak. Nedá sa inakšie zmeniť život, len zmeniť prostredie, utiecť. Odišiel do mesta Akvilea, severne od Ríma. Tam v dobrom prostredí a s dobrými priateľmi dozrel k presvedčeniu, že sa zasvätí Bohu.
4. Utiahol sa do samoty a veľa čítal Písmo sväté, Božie slová. Zbadal nový svet, novú radosť. Jeho život aj po zasvätení sa Bohu bol ešte veľmi pestrý. Niekto si myslí, že zasvätiť sa Bohu je nuda, ale mnohokrát je to práve naopak.
5. Hieronym podnikol odvážnu cestu na východ, do dnešnej malej Ázie, navštevoval pustovníkov na púšti a pokúsil sa žiť ako oni. Tam žil v kajúcom živote, keďže mal vynikajúce vzdelanie, stále čítal Písma a - Božím riadením - prišiel do blízkosti neho iní pustovník, ktorý bol židovského pôvodu. Poznajúc teda všetky tri reči - Hebrejčinu, gréčtinu i latinčinu, Hieronym mohol robiť porovnania rôznych prekladov Písma. Pri svojom nadaní a poznaní vedel v nich opraviť niektoré chyby, ktoré sa tam dostali skrze prekladačov a prepisovačov.
5. Povesť o jeho svätosti a múdrosti veľmi rástla a dozvedel sa o nej aj pápež v Ríme. Zavolal si ho a poprosil ho, aby prišiel a skontroloval starý latinský preklad Písma svätého. Hieronym to urobil a celá západná Cirkev vyše 1500 rokov žila z tejto jeho práce. Až v XX storočí sme urobili niektoré ďaľšie opravy pod vplyvom najnovších objavov. Hieronym sa potom znovu vrátil na východ, tam založil niekoľko kláštorov a viedol iných k zasvätenému životu. Zomrel v Betleheme, na miestach Ježišovho narodenia, kde žil prísnym odriekavým životom.
6. Myslím, že život sv. Hieronyma nám na začiatku našej birmovaneckej prípravy môže veľa povedať.

 • V živote kresťansky vychovaného človeka môže prísť k zaváhaniu, ba aj vzdialeniu sa od Boha. 
 • Je možné znovuobjaviť Boha, jeho krásu, veľkosť a príťažlivosť aj napriek zlému životu a mravným deliktom. Netreba k tomu veľké zázraky, len citlivé svedomie. Je dobré, že nevieme, čo Hieronyma pohlo k obráteniu sa, lebo obrátenie sa môže nastať v bežnom živote, v pozorovaní, v načúvaní.
 • Písmo sväté je veľký zdroj svetla a sily, je to nový svet, ktorý môžeme objaviť. Bol to svätý Hieronym, ktorý povedal, kto nepozná Písmo, nepozná Krista. My často rastieme ako kresťania bez Písma
 • Boh si viedol tajomne Hieronyma - na východ, na púšť a zrazu tam obohatil jeho vedomosti, dal mu poznať Hebrejčinu a iné východné jazyky a tak bol schopný veľkého diela. Takto ťa Boh môže viesť životom, ticho, nenápadne a dať ti niečo, čo by si ani nečakal tam, kde by si to vôbec nečakal.
Sv. Hieronym sa takto môže stať patrónom nášho kurzu. Bude nás učiť, ako sa obrátiť k Bohu, ako sa zamilovať do Písma a nájsť v ňom radosť, šťastie a silu, a tiež nám poukazuje na to, že v tomto čase prípravy môže prísť niekto nenápadný do tvojho života, kto ti môže dať veľmi veľa. 

Témy birmovaneckej prípravy


Prvé štyri témy sú už definitívne. Text sa bude ešte doplňovať nižšie

14/10
Viera v existenciu Boha. Náboženstvá vo svete. Ateisti. Nábožensky ľahostajní ľudia. Kresťanská viera ako poznanie zjavených právd a život podľa zjavenej Božej vôle.

21/10
Kresťania katolíci a ostatní kresťania. Kedy približne a prečo sa rozdelili. Aké sú medzi nimi a nami vzťahy. Najprv nepriateľstvo, od XX storočia Ekumenizmus.

28/10
Biblia ako zapísané Božie slovo. Ako vznikla, z koľkých spisov pozostáva, ako sa rozdeľuje, o ktorých najdôležitejších skutočnostiach nám hovorí. Výklad Biblie: Aký je rozdiel medzi cirkvami a sektami.

04/11
Charakteristiky kresťanskej viery. Viera ako odpoveď Bohu, ktorý sa zjavuje, hovorí. Viera a moderná veda. Krédo - Verím v Boha naspamäť (oboznámiť sa s dvomi vyznaniami viery)

11/11
Verím v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme. Dobrota stvorenia. Anjeli. Ľudstvo poznačené pádom.

18/11
Spoločná téma PPT: Úvod do Biblie

25/11
Spoločná téma PPT: príbehy knihy Genezis

02/12
Podstatné skutočnosti z knihy Exodus: zmena situácie Izraelitov, odchod/útek Izraelitov z Egypta pod vedením Mojžiša, putovanie k hore Sinaj, desať Božích príkazov ako záväzky zmluvy medzi Bohom a ľudom. Vedieť 10 Božích prikázaní naspamäť 

09/12
Spoločná téma PPT: Príbeh o Dávidovi

16/12 
Narodenie Ježiša Krista podľa Matúša (1-2) a podľa Lukáša (1-2)

VIANOČNÁ OBNOVA

13/1
Cirkev - Ježiš a jeho učeníci, ktorých si povolal a vyvolil - (Z evanjelií)

20/1
Cirkev - Spoločenstvo učeníkov po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní (Skutky apoštolské a apoštolské pôsobenie sv. Pavla). Biskupi, kňazi, diakoni a veriaci ľud. Petrovo prvenstvo a prvenstvo rímskeho biskupa Pápeža.

27/1 
Cirkev ohlasuje Kristove evanjelium a sprítomňuje ho sviatosťami. Učiteľský úrad v Cirkvi: Koncily a učenie pápežov. Cirkev vysluhuje sviatosti: čo je to sviatosť a koľko ich je. 

3/2 Sviatosti: Sviatosť krstu (osobitne) Sviatosti kresťanskej iniciácie - Krst, Birmovanie, Eucharistia a ich spojitosť pri krste dospelých. Oddelenie pri krste malých detí

10/2 Sviatosti: Eucharistia a jej rôzne rozmery: slávenie (omša), prijímanie, poklona. Eucharistia a ostatné sviatosti. 

17/2 Sviatosti: Birmovanie

24/2 Sviatosti: sviatosť manželstva a kňazstva

10/3 Sviatosti: sviatosť pokánia alebo zmierenia, sviatosť pomazania nemocných. Hriech a jeho definícia

17/3 Ježišove učenie: najznámejšie state evanjelia

24/3 Ježišove umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie

31/3 Veľkonočná obnova

14/4  Cesta prikázaní: Počúvať Boha. Svedomie a sloboda človeka

21/4 Cesta prikázaní: Prvé tri Božie príkazy

28/4 Cesta prikázaní: Druhé tri prikázania

5/5 Cesta prikázaní: Posledné štyri prikázania (sociálna spravodlivosť)

12/5 Cesta prikázaní: Ježišov vzťah k desatoru a nové prikázanie

19/5 Život modlitby: Kresťanská modlitba a modlitby iných náboženstiev. Osobná modlitba a spoločná modlitba

26/5 Život modlitby: Spoločné modlitby v katolíckej Cirkvi. Otčenáš. Ruženec.

2/6 Život modlitby: Dary Ducha Svätého

9/6 Život modlitby: Modlitba prosby, vďaky, chvály, hľadanie

16/6 Život v Bohu: Čnosti, vášne