Archív blogu

streda 29. októbra 2014

Kresťanská viera (4.11. 2014)

Viera podľa Youcat:

 • Tajomstvo existencie človeka: Prečo je človek, prečo som tu ja? Od Boha sme prišli a k nemu ideme.
 • Niekedy Boha cítime blízko, niekedy nie. Boh nám poslal svojho Syna, aby sme ho poznali a aby nám ukázal cestu k nemu.
 • Boh sa nám zjavuje: aj v prírode a vo svedomí. V prírode a vo svedomí môže človek zistiť pomocou rozumu, že Boh jestvuje. Môže rozpoznať niektoré jeho vlastnosti. Boh sa však špeciálne zjavil Židovskému národu a napokon v Ježišovi Kristovi všetkým ľuďom.
 • Viera je pozitívna odpoveď na toto zjavenie, ktorá spočíva v tom, že vnútorne prijímam Božie zjavenie (o tom, že svet bol stvorený dobrým Bohom, že človek bol stvorený dobrý, ale prvým hriechom sa vzdialil od neho, že Boh skrze Ježiša svet vykúpil ... atď) a konať podľa Božích slov (riadim sa Božími prikázaniami a duchom evanjelia).
 • Viera nie je len niečo prijať ako nutnosť a podriadiť sa a poslúchať, ale mať vzťah
 • Viera má byť spojená s láskou.  Viera bez lásky môže byť tvrdý fanatizmus, láska bez viery sa môže premeniť na sebalásku alebo veľmi pomýlenú lásku.
 • Viera a poznanie sveta: v posledných storočiach sa udomácnila predstava, že Božie zjavenie a vedecké poznanie si odporujú. Mnohí ľudia v mene vedy hovoria o tom, že náboženské predstavy sú prekonané. Kresťanská viera predpokladá a podporuje prírodné vedy, ale nesúhlasí s ich unáhlenými závermi. Vedci pri svojich tvrdeniach o Bohu a náboženstve prekračujú svoje kompetencie.
 • Viera nie je samotárska odpoveď. Odpovedáme Bohu spoločne v Cirkvi.
 • V čo všetko veríme je zachytené vo vyznaní viery - apoštolskom a Carihradsko nicejskom.

Otázky:

 1. Odkiaľ je svet a človek a kam všetko ide?
 2. Ako sa nám Boh zjavuje?
 3. Čo je viera? 
 4. Aké sú dva rozmery viery? 
 5. Aký je vzťah medzi tým, čo Boh zjavil a poznatkami prírodných vied?
 6. Aké vyznania viery poznáš?


Zapamätám si: 
Apoštolské vyznanie viery: 

Verím 

v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i

v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,
zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Prečítam si:
Nicejsko-carihradské vyznanie viery:

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.

Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.

Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev.Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára