Archív blogu

utorok 18. novembra 2014

Verím v Ježiša Krista. Prisľúbenia a očakávania

Boh nenechal človeka v jeho zúfalej situácii po hriechu. Kniha Genezis uvádza, že od počiatku mu prisľúbil Vykupiteľa:

Kniha Genezis, ako sme to videli už v predchádzajúcej téme píše:

14 Tu povedal Pán, Boh, hadovi: "Preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou! Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život! 15 Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu."

1. Boh hovorí, že zo ženy sa narodí niekto, kto porazí to zlo, ktoré vzniklo. Toto je prvá tajomná predpoveď narodenia Ježiša Krista, ktorý sa narodil zo ženy, z Panny Márie.

2. V Písme svätom sa toto prisľúbenie stále viac zdôrazňuje a konkretizuje: požehnanie príde z Abrahámovho potomstva, bude to kráľ Izraela, jeho označenie bude Boh s nami, Emanuel, ktorý bude plný Ducha a sily, ale bude to aj trpiaci služobník, ktorý prinesie spásu mnohým.

Aby sme pochopili to, čo Starý zákon predpovedal, potrebujeme poznať niektoré základné biblické postavy a príbehy.

K tomu nám poslúži prezentácia, ktorú ste videli 25.11.2014. Kto má záujem, môže ju dostať.


Otázky:
1. Príbeh prvého hriechu. Kde sa odohral a ako? Kto v ňom vystupuje?
2. Ako sa volajú dvaja bratia, kde starší zabije mladšieho a prečo?
3. S akým menom sa spája potopa sveta? Ako je opísaná
4. Postava Abraháma:
 • Aké bolo meno jeho manželky? 
 • čo mu bolo prisľúbené?
 • príbeh troch tajomných návštevníkov, ktorí si išli obzrieť jedno mesto
 • Ako sa volal Abrahámov syn z jeho prvej manželky?
 • aká bola posledná Abrahámova skúška
5. Izák. Ako sa volala jeho manželka? Ako sa volali jeho synovia a čo sa medzi nimi stalo?
6. Jakub. Ako sa volala jeho milovaná manželka? Koľko mal synov?
7. Jozef. Čo bolo príčinou Jozefovho dobrodružstva? Do akej krajiny sa dostal a akú kariéru tam urobil? Ako sa volal Jozefov najmladší brat? Ako sa končí Jozefov príbeh?

utorok 11. novembra 2014

Verím v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme. Anjeli. Dedičný hriech

Verím v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme. Dobrota stvorenia. Anjeli. Ľudstvo poznačené pádom.

1. Veríme, že svet má svoj pôvod v Bohu, ktorý je dobrý. Teda: svet a život nie je slepá náhoda, nie je dielom zlých síl, nie je výsledkom boja dobra a zla.

Viera v stvorenie sveta dobrým Bohom je najviac vyjadrená v knihe Genezis, prvá kapitola. Pozorne si prečítaj a poznaj tento text: 


1 Na počiatku STVORIL Boh nebo a zem. 2 Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. 
3 Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo. 4 Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy. 5 A Boh nazval svetlo "dňom" a tmu nazval "nocou". A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. 
6 Potom Boh povedal: "Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!" 7 I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. 8 A Boh nazval oblohu "nebom". A nastal večer a nastalo ráno, deň druhý. 
9 Potom Boh povedal: "Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš!" A stalo sa tak. 10 A Boh nazval súš "zemou" a zhromaždište vôd nazval "morom". A Boh videl, že je to dobré. 11 Tu Boh povedal: "Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu na zemi." A stalo sa tak. 12 Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho. A Boh videl, že je to dobré. 13 A nastal večer a nastalo ráno, deň tretí.
14 Tu Boh povedal: "Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky! 15 I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem!" A stalo sa tak. 16 A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. 17 Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem 18 a aby vládli nad dňom a nad nocou a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. 19 A nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý. 
20 Tu Boh povedal: "Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov, a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe!" 21 A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. 22 Boh ich požehnal a povedal: "Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!" 23 A nastal večer a nastalo ráno, deň piaty.
24 Potom Boh povedal: "Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!" A stalo sa tak. 25 Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. 26 Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!" 27 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 28 Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!" 29 Potom Boh povedal: "Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! 30 Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. 31 A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty.

Stvorenie sveta: zostáva nevysvetliteľným tajomstvom
Modrá farba: refrén času
Červená farba: refrén dobroty všetkého
Zelená farba: vyjadruje Božie zásahy na usporiadanie stvoreného sveta.

Z tohto textu vieme, že:
 • 1. Boh stvoril svet
 • 2. Boh má moc nad všetkým, čo vo svete jestvuje, je pánom aj času, nebies a jeho telies (slnko, mesiac, hviezdy), zeme (všetkých živočíchov), mora a všetkého, čo sa v ňom môže nachádzať, 
 • všetko, čo Boh stvoril bolo dobré, stvorenie človeka bolo dokonca veľmi dobré.
 • 3. Centrom celého stvorenia je človek

2. Dobrota celého stvorenia a harmónia vzťahu medzi človekom a Bohom bola narušená prvým hriechom. Aktívne v ňom pôsobí pokušiteľ, o ktorého pôvode biblický príbeh nič bližšie nehovorí. Dozvedáme sa o ňom z iných častí Písma: pokušiteľ, ktorý závidí ľuďom a zvádza ich na hriech bol stvorený ako dobrý anjel, ale aj dobrí anjeli sú slobodné bytosti a niektorí z nich odmietli slúžiť Bohu

Kniha Genezis 3 kapitola píše:
(Pokušiteľ zvádza človeka proti Bohu a jeho príkazom)
1 No had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: "Naozaj povedal Boh: "Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!?" 2 Žena odpovedala hadovi: "Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, 3 ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja nám Boh povedal: "Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!" 4 Tu povedal had žene: "Nie, nezomriete, 5 ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo." 
(Človek podľahne pokušeniu a jeho vzťah s Bohom sa naruší)
6 A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. 7 I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky. 8 A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady. 9 I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: "Kde si?" 10 On odpovedal: "Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skryl." 11 Vravel mu: "Kto ťa upozornil, že si nahý?! Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?!" 12 Adam odpovedal: "Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol." 13 Potom povedal Pán, Boh, žene: "Prečo si to urobila?!" A ona odpovedala: "Had ma naviedol, i jedla som." 
(Boh, vo forme trestu, vyjadruje novú situáciu, do ktorej človek upadol, námahy, bolesti a život mimo rajskej záhrady)
14 Tu povedal Pán, Boh, hadovi: "Preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou! Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život! 15 Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu." 
16 Žene povedal: "Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti, a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou." 
17 A Adamovi povedal: "Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: "Nesmieš z neho jesť!", nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. 18 Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. 19 V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!" ... 23 A Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. 24 Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života.

 • žijeme v podmienkach, ktoré určuje tento prvý hriech, sme ním poznačení ako ľudstvo (každý, kto sa narodí) i ako celé stvorenie (všetko, čo jestvuje). 
 • nové podmienky sú: utrpenie a námahy pri plnení Božieho poslania (podmaňovanie si zeme a plodenie), omyly pri hľadaní pravdy, náklonnosť k zlému, smrť. Z tejto situácie pramení aj všetko zlo medzi ľuďmi (vraždy, príkoria, a pod)
 • Táto nová situácia, ktorá sa začala na počiatku ľudstva zasahuje celé ľudstvo sa nazýva aj dedičný hriech, to znamená, že človek sa rodí nie úplne skazený, ale zranený vo svojich prirodzených silách, podrobený nevedomosti, utrpeniu a smrti, je náchylný na hriech. Dedičný hriech sa zotiera krstom, ale následky hriechu ostávajú.
Otázky:
1. Kde sa opisuje stvorenie sveta a prvý hriech človeka? (v knihe Genezis 1-3)
2. Čo podčiarkuje dobrotu stvorenia? (Červenou farbou hore v texte)
3. Musíme tieto rozpravy brať doslovne? (Nie, pravda viery sa vyjadruje aj symbolickými obrazmi)
4. Píše sa v knihe Genezis o stvorení anjelov? (priamo nie, o existencii anjelov hovoria iné knihy Písma)
5. Čo znamená dedičný hriech? (Každý človek sa v ňom narodí a znamená to, že nie je celkom zlý, ale je náchylný k hriechu)