Archív blogu

pondelok 19. januára 2015

20 januára Cirkev spoločenstvo učeníkov po Ježišovej smrti

Cieľ stretnutia: Pochopiť ako sa formovala kresťanská Cirkev, v ktorej nachádzame určitú štruktúru a určité pojmy: biskup, kňaz, diakon, pápež, veriaci ľud. Cirkev- diecéza - farnosť


1. Spoločenstvo okolo Ježiša pokračuje vo svojej existencii aj po Ježišovej smrti. Jeho centrom je spoločenstvo 12 stich apoštolov (namiesto zradcu Judáša bol zvolený apoštol Matej - Sk 1) na čele s Petrom. Prvenstvo Petra je veľmi zrejmé:

Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. 13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej miestnosti, kde bývali. Boli to Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. 14 Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami a s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. 15 V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov – bolo tam zhromaždenie, asi stodvadsať ľudí – a povedal:
 2. Po zoslaní Ducha Svätého apoštoli hovoria rôznymi jazykmi a sv. Lukáš spomína predovšetkým Petrove kázanie, po ktorom sa k prvému spoločenstvu pridáva okolo 3000 ľudí. Stredom tohto spoločenstva sú apoštoli, ktorí sprítomňujú Ježišove pôsobenie medzi ľuďmi:

41 Oni prijali jeho slová a dali sa pokrstiť. V ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší. 42 Vytrvalo sa schádzali, aby počúvali vyučovanie apoštolov, zúčastňovali sa na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. 43 Každého prenikla bázeň: apoštoli konali veľa divov a znamení. (Sk 2)
3. Ohlasovanie viery pomáhali apoštolom robiť aj diakoni, ktorých apoštoli ustanovili ako svojich pomocníkov. Všimnime si texty, ktoré hovoria o ich ustanovení, o pôsobení diakona Filipa v Samárii a o príchode apoštolov do Samárie. Apoštol Peter takto potvrdzuje misiu diakona Filipa

Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: "Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. 3 Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. 4 My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova." 5 Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Svätého Ducha, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. 6 Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. (Sk 6) 
Tí, čo boli rozohnaní, chodili z miesta na miesto hlásajúc slovo Dobrej zvesti. 5 Tak prišiel Filip do mesta Samárie a zvestoval im Krista. 6 Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali, čo Filip hovorí, lebo počuli o znameniach, ktoré robí, a videli ich. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia s veľkým krikom a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. 8 A v tom meste nastala veľká radosť. ... uverili Filipovi, ktorý im kázal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť, muži i ženy. ... 14 Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dozvedeli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. 15 Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Svätého Ducha, 16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. 17 Potom Peter a Ján vložili na nich ruky a dostali Svätého Ducha. (Sk 8)
4. Veľkým ohlasovateľom evanjelia a zakladateľom nových kresťanských spoločenstiev bol sv. Pavol. Podnikol mnohé apoštolské cesty po mnohých mestách Malej Ázie, Grécka, bol na ostrove Malta a napokon pôsobil aj v Ríme. Prvé kresťanské komunity založené alebo potvrdené apoštolmi boli v mestách: Antiochia, Efez, Korint, Solún, Kolosy, Rím. Tu všade vznikali kresťanské spoločenstvá, ktoré spoločne slávili Eucharistiu a prijali učenie apoštolov, čítali si Písma Starého zákona a postupne aj listy apoštolov a napokon aj evanjeliá, ktoré boli postupne zostavené. Evanjeliá počúvali najprv ako rozprávanie. 

 

5. V týchto spoločenstvách ustanovili svojich nástupcov, ktorí majú úlohu spravovať spoločenstvo a preverovať správnosť učenia. Zodpovední za miestnu Cirkev sa napokon nazývajú biskupmi
Aj tomuto mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie. 22 Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva musíme vojsť cez mnohé súženia. 23 Potom im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších a po modlitbách a pôste odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. (Sk14)
Pavol píše Timotejovi, ktorí zostal v Efeze: 6 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. ... 13 Maj za vzor zdravé slová, ktoré si počul odo mňa vo viere a láske Krista Ježiša. 14 Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.
Pavol píše Títovi, ktorí bol poverený spravovať Krétu: Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil presbyterov, ako som ti prikázal. ... 7 Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie samoľúby, hnevlivý, pijan, bitkár ani žiadostivý hanebného zisku, 8 ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý, 9 ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa prijatej náuky, aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia.

Cirkev je veľké spoločenstvo existujúce v mnohých konkrétnych spoločenstvách. Celá Cirkev sa delí na diecézy. Na čele diecézy je biskup. Diecéza sa delí na farnosti. Na čele farnosti je farár.
Zo všetkých biskupov na svete najdôležitejší je biskup v Ríme, lebo ho považujeme za nástupcu sv. Petra. Ako bol sv. Peter prvý z 12 tich, tak pápež je prvý zo všetkých biskupov.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára