Archív blogu

pondelok 19. januára 2015

20 januára Cirkev spoločenstvo učeníkov po Ježišovej smrti

Cieľ stretnutia: Pochopiť ako sa formovala kresťanská Cirkev, v ktorej nachádzame určitú štruktúru a určité pojmy: biskup, kňaz, diakon, pápež, veriaci ľud. Cirkev- diecéza - farnosť


1. Spoločenstvo okolo Ježiša pokračuje vo svojej existencii aj po Ježišovej smrti. Jeho centrom je spoločenstvo 12 stich apoštolov (namiesto zradcu Judáša bol zvolený apoštol Matej - Sk 1) na čele s Petrom. Prvenstvo Petra je veľmi zrejmé:

Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. 13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej miestnosti, kde bývali. Boli to Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. 14 Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami a s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. 15 V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov – bolo tam zhromaždenie, asi stodvadsať ľudí – a povedal:
 2. Po zoslaní Ducha Svätého apoštoli hovoria rôznymi jazykmi a sv. Lukáš spomína predovšetkým Petrove kázanie, po ktorom sa k prvému spoločenstvu pridáva okolo 3000 ľudí. Stredom tohto spoločenstva sú apoštoli, ktorí sprítomňujú Ježišove pôsobenie medzi ľuďmi:

41 Oni prijali jeho slová a dali sa pokrstiť. V ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší. 42 Vytrvalo sa schádzali, aby počúvali vyučovanie apoštolov, zúčastňovali sa na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. 43 Každého prenikla bázeň: apoštoli konali veľa divov a znamení. (Sk 2)
3. Ohlasovanie viery pomáhali apoštolom robiť aj diakoni, ktorých apoštoli ustanovili ako svojich pomocníkov. Všimnime si texty, ktoré hovoria o ich ustanovení, o pôsobení diakona Filipa v Samárii a o príchode apoštolov do Samárie. Apoštol Peter takto potvrdzuje misiu diakona Filipa

Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: "Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. 3 Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. 4 My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova." 5 Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Svätého Ducha, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. 6 Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. (Sk 6) 
Tí, čo boli rozohnaní, chodili z miesta na miesto hlásajúc slovo Dobrej zvesti. 5 Tak prišiel Filip do mesta Samárie a zvestoval im Krista. 6 Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali, čo Filip hovorí, lebo počuli o znameniach, ktoré robí, a videli ich. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia s veľkým krikom a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. 8 A v tom meste nastala veľká radosť. ... uverili Filipovi, ktorý im kázal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť, muži i ženy. ... 14 Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dozvedeli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. 15 Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Svätého Ducha, 16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. 17 Potom Peter a Ján vložili na nich ruky a dostali Svätého Ducha. (Sk 8)
4. Veľkým ohlasovateľom evanjelia a zakladateľom nových kresťanských spoločenstiev bol sv. Pavol. Podnikol mnohé apoštolské cesty po mnohých mestách Malej Ázie, Grécka, bol na ostrove Malta a napokon pôsobil aj v Ríme. Prvé kresťanské komunity založené alebo potvrdené apoštolmi boli v mestách: Antiochia, Efez, Korint, Solún, Kolosy, Rím. Tu všade vznikali kresťanské spoločenstvá, ktoré spoločne slávili Eucharistiu a prijali učenie apoštolov, čítali si Písma Starého zákona a postupne aj listy apoštolov a napokon aj evanjeliá, ktoré boli postupne zostavené. Evanjeliá počúvali najprv ako rozprávanie. 

 

5. V týchto spoločenstvách ustanovili svojich nástupcov, ktorí majú úlohu spravovať spoločenstvo a preverovať správnosť učenia. Zodpovední za miestnu Cirkev sa napokon nazývajú biskupmi
Aj tomuto mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie. 22 Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva musíme vojsť cez mnohé súženia. 23 Potom im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších a po modlitbách a pôste odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. (Sk14)
Pavol píše Timotejovi, ktorí zostal v Efeze: 6 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. ... 13 Maj za vzor zdravé slová, ktoré si počul odo mňa vo viere a láske Krista Ježiša. 14 Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.
Pavol píše Títovi, ktorí bol poverený spravovať Krétu: Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil presbyterov, ako som ti prikázal. ... 7 Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie samoľúby, hnevlivý, pijan, bitkár ani žiadostivý hanebného zisku, 8 ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý, 9 ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa prijatej náuky, aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia.

Cirkev je veľké spoločenstvo existujúce v mnohých konkrétnych spoločenstvách. Celá Cirkev sa delí na diecézy. Na čele diecézy je biskup. Diecéza sa delí na farnosti. Na čele farnosti je farár.
Zo všetkých biskupov na svete najdôležitejší je biskup v Ríme, lebo ho považujeme za nástupcu sv. Petra. Ako bol sv. Peter prvý z 12 tich, tak pápež je prvý zo všetkých biskupov.
pondelok 12. januára 2015

13 januára Cirkev - Ježiš a jeho učeníci

Cieľ: Oboznámiť birmovancov s Ježišovým úsilím vybudovať okolo seba spoločenstvo - aby poznali najdôležitejšie mená a udalosti okolo ich existencie. Z apoštolského spoločenstva, ktoré dostalo od Ježiša poslanie pre celý svet sa rodí Cirkev - veľké spoločenstvo veriacich.

Navrhujem dať dvojiciam lístočky s jednotlivými textami, aby si ich prečítali a postupne dávali spolu informácie

1- časť
 učeníci v evanjeliách

1. Povolanie: evanjeliá opisujú povolanie niekoľkých učeníkov, apoštolov. Ponajprv prvých štyroch a potom ešte niektorých

Mt 4, 17 Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo." 18 Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. 19 I povedal im: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." 20 Oni hneď zanechali siete a išli za ním. 21 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. 22 Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Mk 2, 13 Znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. 14 Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: "Poď za mnou!" On vstal a išiel za ním.

Mt 9, 9 Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: "Poď za mnou!" On vstal a išiel za ním.

Jn 1, 35 V nasledujúci deň Ján (Krstiteľ) zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. 36 Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: "Hľa, Boží Baránok." 37 Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. 38 Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: "Čo hľadáte?" Oni mu povedali: "Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?" 39 Odpovedal im: "Poďte a uvidíte!" Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. 40 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. 41 On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: "Našli sme Mesiáša," čo v preklade znamená Kristus. 42 A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter. 43 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: "Poď za mnou!" 44 Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. 45 Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: "Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta." 46 Natanael mu vravel: "Môže byť z Nazareta niečo dobré?!" Filip mu odpovedal: "Poď a uvidíš!" 47 Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: "Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti." 48 Natanael sa ho opýtal: "Odkiaľ ma poznáš?" Ježiš mu vravel: "Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom." 49 Natanael mu povedal: "Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!"

2. Zoznam dvanástich učeníkov alebo apoštolov je uvedení viac krát. 

Mk 3, 13 Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. 14Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať 15 s mocou vyháňať zlých duchov: 16Šimona, ktorému dal meno Peter, 17 Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí Synovia hromu, 18 ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského 19 a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

Mt 10, 1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. 2 A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, 3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, 4 Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. 5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; 6 choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! 7 Choďte a hlásajte: "Priblížilo sa nebeské kráľovstvo."

Lk 10, 1 Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť. 17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: "Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!" 

3. Ježiš sa osobitne venoval tejto skupine a špeciálne ju formoval

Mk 9,  30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel 31 lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: "Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych." 32 Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. 33 Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: "O čom ste sa zhovárali cestou?" 34 Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. 35 Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: "Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých." 

4. Na konci evanjelia táto skupina dostáva univerzálne poslanie pre celý svet

Mt 28, 10 Tu im (ženám pri hrobe) Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia." ... 16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. 17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. 19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mk 16, 14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. 15 A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

Sk 1, 8 ... keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj.

5. Nie všetci učeníci vytrvali až do konca

Judáš, ktorý zradil ... ale aj 
Jn 6, "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. ... 59 Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume. 60 Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: "Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!" ... 66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. 67 Ježiš povedal Dvanástim: "Aj vy chcete odísť?"


pondelok 8. decembra 2014

9 decembra 2014 Príbeh o Dávidovi a jeho kráľovstve

Cieľ: Pomocou biblických príbehov spoznať otázku vernosti a nevernosti Božím príkazom, ale aj otázku Božieho milosrdenstva a odpustenia.

1. Kráľa Dávida si Boh vybral ako najmladšieho a teda posledného z veľkej rodiny. Boh si často vyberá malých a posledných, tých, ktorými iní pohŕdajú. Prorok Samuel bol poverený Bohom, aby šiel do tejto rodiny a mal označiť toho, kto sa má stať kráľom, toho, ktorého si Boh vybral. Označenie bolo pomazanie olejom, ktoré znamenalo aj príchod Božieho ducha do mladíka Dávida.

1Sam 16, 1 Pán povedal Samuelovi: "Dokedy ty budeš žialiť za Šaulom, hoci som ho ja zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom? Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa k Betlehemčanovi Izaimu, lebo som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa." 2 Samuel odpovedal: "Akože pôjdem? Keď to počuje Šaul, zabije ma." Pán povedal: "Vezmi si jalovicu zo stáda a povedz: "Prišiel som obetovať Pánovi. 3 Izaiho zavoláš na obetu a ja ti potom dám vedieť, čo máš robiť: pomažeš mi toho, ktorého ti označím." 4 Samuel urobil, čo mu rozkázal Pán, a išiel do Betlehema, kde mu starší mesta s obavami išli naproti a pýtali sa: "Je tvoj príchod pokojný?" 5 Odpovedal: "Pokojný! Prišiel som obetovať Pánovi. Posväťte sa, pôjdete so mnou na obetu!" Potom posvätil Izaiho a jeho synov a pozval ich na obetu. 6 Keď vkročil, videl Eliába a povedal si: "Isteže stojí pred Pánom jeho pomazaný." 7 Ale Pán povedal Samuelovi: "Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce. 8 Nato Izai zavolal Abinadaba a priviedol ho pred Samuela. Ale povedal: "Ani tohto si nevyvolil Pán." 9 Izai priviedol Sarnu, ale povedal: "Ani toho si nevyvolil Pán." 10 Potom Izai priviedol pred Samuela svojich sedem synov, ale Samuel povedal: "Pán si nevyvolil z týchto." 11 Samuel sa spýtal Izaiho: "Sú to všetci mladíci?" Odpovedal: "Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce." Samuel povedal Izaimu: "Pošli poň a daj ho doviesť sem, lebo si nezasadneme, kým nepríde sem." 12 Poslal poň a dal ho priviesť. Bol ryšavý, mal krásne oči a peknú postavu. A Pán povedal: "Vstaň, pomaž ho, lebo to je on!" 13 Nato Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch.

2. David sa preslávil víťazstvom nad obrom Goliášom. Išiel proti nemu s prakom, ale dôveroval v tomto boji viac Bohu ako svojím silám.
3. Boh Dávida požehnával v rôznych bojoch a dobrodružstvách. Viac krát bol aj veľkodušný voči kráľovi Šaulovi, ktorý sa ho usiloval zničiť.
4. Po veľkých víťazstvách a dobrodružstvách Dávid sa usídli v Jeruzaleme a urobí z neho hlavné mesto svojho kráľovstva. Dostal od Boha uistenie, že z jeho potomstva príde na svet mesiáš. Preto sa Mesiáš volá aj Syn Dávidov:
1 Kráľ teda býval vo svojom dome a Pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov. 2 Tu povedal kráľ prorokovi Nátanovi: "Pozri, ja bývam v cédrovom dome a Božia archa býva v koženom stane." 3 Nátan povedal kráľovi: "Chyť sa a rob všetko, čo zamýšľaš, lebo Pán je s tebou!" 4 Ale v tú noc Pán oslovil Nátana: 5"Choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? 6Veď som nebýval v dome odo dňa, čo som vyviedol synov Izraela z Egypta, až po dnešný deň, ale putoval som v šiatrovom obydlí. 7 Vari som za celý čas, čo som putoval so všetkými synmi Izraela, slovíčkom povedal niektorému sudcovi, ktorému som prikázal viesť môj ľud, Izrael: Prečo mi nepostavíte cédrový dom? 8 Teraz však toto povedz môjmu sluhovi Dávidovi: Toto hovorí Pán zástupov: Ja som ťa vzal z pastviny spoza oviec, aby si sa stal kniežaťom nad mojím ľudom, nad Izraelom. 9 Bol som s tebou, kde si len išiel, vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil som ti veľké meno, aké majú tí najväčší na zemi. 10 Chcem svojmu ľudu, Izraelu, určiť miesto a zasadiť ho tam. Tam bude bývať a už sa nebude triasť, ani zlosynovia ho už nebudú utláčať ako prv, 11 aj odo dňa, čo som ustanovil sudcov nad svojím ľudom, Izraelom. Chcem ti dopriať pokoja od všetkých nepriateľov. A Pán ti oznamuje, že Pán postaví dom tebe. 12 Až sa tvoje dni doplnia a uložíš sa k svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo. 13 On postaví môjmu menu dom a ja upevním trón jeho kráľovstva naveky. 14 Ja mu budem otcom a on mi bude synom.

Práve tu, v pohode a blahobyte sa dopúšťa veľkého hriechu, ktorý pozostával z prekročenia dvoch príkazov Božích: požiadal si manželku svojho blížneho a aby svoj hriech zakryl, dal jej manžela usmrtiť.

1 Keď uplynul rok, v čase, keď králi vychádzajú (do vojny), vyslal Dávid Joaba a s ním svojich sluhov i celý Izrael. Spustošili Amončanov a obliehali Rabu. Dávid však ostal v Jeruzaleme. 2 V ktorýsi večer Dávid vstal zo svojho lôžka, a prechádzal sa na streche kráľovského domu. Vtom uvidel zo strechy kúpať sa ženu. Žena bola na pohľad veľmi pekná. 3 Dávid sa dal o žene dopytovať a povedali mu: "To je Eliamova dcéra Betsabe, žena Hetejca Uriáša!" 4 Nato poslal Dávid poslov, dal ju priviesť, a keď prišla, obcoval s ňou. Ona sa potom očistila od svojej nečistoty a vrátila sa domov. 5 Žena počala a odkázala Dávidovi: "Som ťarchavá." 6 Nato Dávid poslal za Joabom: "Pošli ku mne Hetejca Uriáša!" A Joab poslal Uriáša k Dávidovi. 7 Keď Uriáš došiel k nemu, Dávid sa vypytoval, ako sa má Joab, ako sa vedie mužstvu a ako beží vojna. 8 Potom Dávid povedal Uriášovi: "Choď do, svojho domu a umy si nohy!" Uriáš odišiel z kráľovského domu a nasledoval ho kráľovský dar. 9 Ale Uriáš spal pri vchode kráľovského domu s ostatnými sluhami svojho pána; do svojho domu nezišiel. 10Dávidovi oznámili: "Uriáš nešiel do svojho domu." Dávid sa opýtal Uriáša: "Neprichádzaš z cesty? Prečo si nešiel do svojho domu?" 11 Uriáš odpovedal Dávidovi: "Archa, Izrael a Júda, bývajú v stanoch, môj pán Joab a sluhovia môjho pána táboria na poli a ja mám ísť do svojho domu jesť, piť a spať so svojou ženou? Ako žije Pán a ako žiješ ty, takú vec neurobím!" 12 Dávid povedal Uriášovi: "Dnes ostaň ešte tu, zajtra ťa prepustím." Uriáš teda ostal ten deň v Jeruzaleme. Na druhý deň 13 ho Dávid zavolal, aby s ním jedol a pil. Ale večer odišiel spať na svoje lôžko so sluhami svojho pána; do svojho domu nešiel. 14 Ráno napísal Dávid Joabovi list a poslal ho po Uriášovi. 15 V liste písal toto: "Postavte Uriáša napred, kde najviac zúri boj, a potom sa stiahnite od neho späť, nech ho zasiahnu a nech zomrie!" 16 A keď Joab obliehal mesto, postavil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že sú tam mocní chlapi. 17 Mužovia z mesta urobili výpad a bojovali s Joabom. I padli poniektorí z mužstva z Dávidových sluhov a zomrel aj Hetejec Uriáš.

Dávid však dokázal plakať nad svojím hriechom a robiť pokánie. Prorok mu povedal do duše tento príbeh:

1 Preto Pán poslal k Dávidovi Nátana. On šiel k nemu a povedal mu: "V ktoromsi meste boli dvaja mužovia, jeden bohatý a jeden chudobný. 2 Bohatý mal veľké množstvo oviec a dobytka. 3 Chudobný zas nemal nič, len malú ovečku, ktorú si kúpil a vychoval. Rástla spolu s ním a s jeho deťmi. Jedla z jeho smidky, pila z jeho pohára, spala v jeho lone a bola mu ako dcéra. 4 Tu prišiel k bohatému mužovi pocestný a jemu bolo ľúto vziať zo svojich oviec a zo svojho dobytka a pripraviť to pocestnému, ktorý k nemu prišiel, preto vzal ovečku chudobného muža a pripravil ju mužovi, ktorý k nemu prišiel. 5 Dávid sa veľmi rozhneval na toho človeka a povedal Nátanovi: "Ako žije Pán, človek, ktorý to urobil, je synom smrti. 6 A ovečku vynahradí štvornásobne, pretože sa dopustil tejto veci a nemal zľutovanie." 7 Nátan povedal Dávidovi: "Ty si ten muž! Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vyslobodil zo Šaulovej ruky. 8 Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do lona a dal som ti dom Izraela a dom Júdu a ak je to málo, doložím ti to i ono. 9 Prečo si opovrhol Pánovým slovom, že si urobil, čo sa mu nepáči?! Hetejca Uriáša si zabil mečom a jeho manželku si si vzal za ženu: Zabil si ho mečom Amončanov. 10 Preto od tvojho domu nikdy neodstúpi meč, lebo si opovrhol mnou a vzal si si manželku Hetejca Uriáša, aby bola tvojou ženou. 11 Toto hovorí Pán: Hľa, ja z tvojho vlastného domu dopustím na teba nešťastie; pred tvojimi očami vezmem tvoje ženy a dám ich inému. On bude spať s tvojimi ženami pred očami tohoto slnka. 12 Lebo ty si to urobil potajomky, ale ja urobím túto vec pred celým Izraelom a pred slnkom." 13 Dávid povedal Nátanovi: "Zhrešil som proti Pánovi!" A Nátan vravel Dávidovi: "Aj Pán ti odpustil hriech, nezomrieš!

Biblia pripisuje Dávidovi aj tento kajúcny žalm:


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Zložil ho po hriechu s Betsabe, keď k nemu prišiel prorok Nátan. 3 Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. 4 Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. 5 Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.6 Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. 7 Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať. 8 Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. 9 Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh. 10 Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. 11 Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. 12 Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. 13 Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. 14 Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. 15Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. 16 Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. 17 Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. 18 Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa. 19 Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. 20 Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, vybuduj múry Jeruzalema. 21 Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

pondelok 1. decembra 2014

Kniha Exodus a zmluva medzi Bohom a Izraelským národom

Cieľ: priblížiť birmovancom pojem zmluvy, kde dve strany majú svoje záväzky. Stručne sa dotknúť hlavných udalostí z knihy Exodus (nadviazať na Jozefov príbeh).

1. Hlavné udalosti z knihy Exodus:
Izraelitom sa dlhý čas v Egypte dobre darilo. Potom však prišiel iný kráľ, ktorý Jozefa nepoznal (lepšie neuznával) a Egypťania sa začali tejto rastúcej menšiny báť. Preto Izraeliti museli ťažko pracovať, ba čo viac boli vydané zákony na to, aby židovskí chlapci boli vraždení hneď po narodení.
V tejto situácii Boh vzbudil muža menom Mojžiš, ktorý sa postavil na čelo utláčaného národa a pod jeho vedením Izraelský národ z Egypta ušiel, prešiel zázračne cez Červené more a Faraón pri jeho prenasledovaní zahynul. Izraelský ľud sa dostal pod horu Sinaj, kde sa im osobitným spôsobom zjavil Boh a dal im 10 prikázaní.

2. Existencia zmluvy. Zmluva sa môže uzavrieť medzi dvoma alebo viacerými osobami (alebo skupinami). Obe strany sa k niečomu zaväzujú. Existujú zmluvy medzi rovnocennými partnermi, ale existujú aj zmluvy vazalské, teda medzi vládcom a jemu podrobenými krajinami. Zmluva medzi Bohom a Izraelom nie je zmluvou medzi rovnocennými, ale zmluvou medzi Pánom a tými, ktorí sú od neho závislí.
Ak teda existuje zmluva medzi Bohom a ľuďmi, existuje len z jeho vôle. My ľudia si nemôžeme nárokovať na to, aby sme Bohu diktovali podmienky alebo ho nútili uzavrieť s nami zmluvu.
Izraeliti videli v Zmluve veľký dar, cítili sa vyvoleným národom.


Ponuka zmluvy na hore Sinaj, kde Boh skrze Mojžiša odkazuje Izraelitom:

Ex 19,3 "Toto povieš Jakubovmu domu a zvestuješ Izraelitom: 4 "Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol sem k sebe. 

TEDA BOH KONAL PRE IZRAELITOV - ZACHRÁNIL ICH OD SMRTI V EGYPTE
NÁSLEDNE ŽIADA, ABY TÍ, KTORÍ BOLI ZACHRÁNENÍ ZAČALI ŽIŤ S NÍM A PODĽA NEHO

5 Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem - 6 a budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom!" Toto sú slová, ktoré máš predniesť Izraelitom." 
7 Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a oznámil im všetky slová, ktoré mu prikázal Pán. 8 A ľud jednomyseľne odpovedal: "Budeme robiť všetko, čo hovoril Pán."

POTOM PRICHÁDZA DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ AKO SYNTÉZA BOŽEJ VôLE:

Najprv si pozri verziu ako ju máme v Biblii, v knihe Exodus: / túto sa neuč naspamäť!/

1. "Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. 
2. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. 
3. Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho. 
4. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!  
5. Nezabiješ!  
6. Nescudzoložíš! 
7. Nepokradneš!
8. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 
9. Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, 
10. ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!

Desať Božích prikázaní /vedieť naspamäť/
  1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
  2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
  3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil.
  4. Cti otca svojho i matku svoju.
  5. Nezabiješ.
  6. Nezosmilníš.
  7. Nepokradneš.
  8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
  9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
  10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

Otázky:
1. Kto to bol Mojžiš?
2. Čo znamená, že Boh a Izraeliti uzatvorili zmluvu? O aký typ zmluvy ide?
3. Čo je podmienkou zmluvy pre izraelitu? (Ex 19,5 - pozri vyššie)
4. Povedz desať Božích príkazov, skrátenú verziu
5. Vieš porovnať skrátenú verziu a tú biblickú, aký je v nej rozdiel (len pre pokročilých)