Archív blogu

pondelok 1. decembra 2014

Kniha Exodus a zmluva medzi Bohom a Izraelským národom

Cieľ: priblížiť birmovancom pojem zmluvy, kde dve strany majú svoje záväzky. Stručne sa dotknúť hlavných udalostí z knihy Exodus (nadviazať na Jozefov príbeh).

1. Hlavné udalosti z knihy Exodus:
Izraelitom sa dlhý čas v Egypte dobre darilo. Potom však prišiel iný kráľ, ktorý Jozefa nepoznal (lepšie neuznával) a Egypťania sa začali tejto rastúcej menšiny báť. Preto Izraeliti museli ťažko pracovať, ba čo viac boli vydané zákony na to, aby židovskí chlapci boli vraždení hneď po narodení.
V tejto situácii Boh vzbudil muža menom Mojžiš, ktorý sa postavil na čelo utláčaného národa a pod jeho vedením Izraelský národ z Egypta ušiel, prešiel zázračne cez Červené more a Faraón pri jeho prenasledovaní zahynul. Izraelský ľud sa dostal pod horu Sinaj, kde sa im osobitným spôsobom zjavil Boh a dal im 10 prikázaní.

2. Existencia zmluvy. Zmluva sa môže uzavrieť medzi dvoma alebo viacerými osobami (alebo skupinami). Obe strany sa k niečomu zaväzujú. Existujú zmluvy medzi rovnocennými partnermi, ale existujú aj zmluvy vazalské, teda medzi vládcom a jemu podrobenými krajinami. Zmluva medzi Bohom a Izraelom nie je zmluvou medzi rovnocennými, ale zmluvou medzi Pánom a tými, ktorí sú od neho závislí.
Ak teda existuje zmluva medzi Bohom a ľuďmi, existuje len z jeho vôle. My ľudia si nemôžeme nárokovať na to, aby sme Bohu diktovali podmienky alebo ho nútili uzavrieť s nami zmluvu.
Izraeliti videli v Zmluve veľký dar, cítili sa vyvoleným národom.


Ponuka zmluvy na hore Sinaj, kde Boh skrze Mojžiša odkazuje Izraelitom:

Ex 19,3 "Toto povieš Jakubovmu domu a zvestuješ Izraelitom: 4 "Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol sem k sebe. 

TEDA BOH KONAL PRE IZRAELITOV - ZACHRÁNIL ICH OD SMRTI V EGYPTE
NÁSLEDNE ŽIADA, ABY TÍ, KTORÍ BOLI ZACHRÁNENÍ ZAČALI ŽIŤ S NÍM A PODĽA NEHO

5 Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem - 6 a budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom!" Toto sú slová, ktoré máš predniesť Izraelitom." 
7 Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a oznámil im všetky slová, ktoré mu prikázal Pán. 8 A ľud jednomyseľne odpovedal: "Budeme robiť všetko, čo hovoril Pán."

POTOM PRICHÁDZA DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ AKO SYNTÉZA BOŽEJ VôLE:

Najprv si pozri verziu ako ju máme v Biblii, v knihe Exodus: / túto sa neuč naspamäť!/

1. "Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. 
2. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. 
3. Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho. 
4. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!  
5. Nezabiješ!  
6. Nescudzoložíš! 
7. Nepokradneš!
8. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 
9. Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, 
10. ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!

Desať Božích prikázaní /vedieť naspamäť/
  1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
  2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
  3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil.
  4. Cti otca svojho i matku svoju.
  5. Nezabiješ.
  6. Nezosmilníš.
  7. Nepokradneš.
  8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
  9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
  10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

Otázky:
1. Kto to bol Mojžiš?
2. Čo znamená, že Boh a Izraeliti uzatvorili zmluvu? O aký typ zmluvy ide?
3. Čo je podmienkou zmluvy pre izraelitu? (Ex 19,5 - pozri vyššie)
4. Povedz desať Božích príkazov, skrátenú verziu
5. Vieš porovnať skrátenú verziu a tú biblickú, aký je v nej rozdiel (len pre pokročilých)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára